Pre vypracovanie predbežného splátkového kalendára vyplňte, prosím, tento FORMULÁR.


  Rodinný domBytový dom

  *Odoslaním formulára súhlasím, aby ma spoločnosť ŠADA-SK, s.r.o. kontaktovala s podrobnosťami ohľadom možnosti splátkového kalendára  na službu čistenie a dezinfekcia fasády. Odoslaním formulára som prejavil(a) záujem o dané služby a ich realizáciu na mieste, ktoré som uviedol vo formulári. Uvádzam, že som si vedomý/á toho, že splátkový kalendár je možné rozložiť na dobu maximálne 12 kalendárnych mesiacov. Potvrdzujem, že som používateľom uvedeného telefónneho čísla a e-mailu a mnou poskytnuté údaje nie sú údajmi tretích osôb.

  *Každý klient udeľuje vyplnením formulára spoločnosti ŠADA-SK, s.r.o. súhlas k tomu, že jeho meno, priezvisko, adresa a e-mailová adresa a telefonický kontakt môžu byť použité primeraným spôsobom pre účely realizácie služby. Klient spoločnosti ŠADA-SK, s.r.o. dáva automaticky Súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, ktorý je udelený dobrovoľne do 31.12.2021 a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla spoločnosti.

  *Klient vyplnením formulára vyhlasuje, že ako dotknutá osoba, si je vedomí svojich práv v zmysle § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (Zákon o ochrane osobných údajov), t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na presné informácie o zdroji, z ktorého boli jeho osobné údaje získané, právo na zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu alebo likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov aj na marketingové účely.

  Podmienky pre získanie splátkového kalendára

  1. Klient vyplní formulár na webe www.sada.sk/splatkovykalendar a správne vyplnený formulár odošle.

  2. Do 48 hodín bude spoločnosť ŠADA-SK, s.r.o. kontaktovať klienta a dohodnú si kroky o ďalšom postupe pri získaní splátkového kalendára.

  3. V prípade, ak spoločnosť ŠADA-SK, s.r.o. zistí, že údaje uverejnené vo formulári patria tretej strane, ponuka nie je platná.

  4. Splátkový kalendár je možné si uplatniť výlučne na tieto služby: čistenie a obnova fasády bytového a rodinného domu.

  5. Ďalšie podmienky:

  • pred podpisom Zmluvy k splátkovému kalendáru je potrebné, aby klient uhradil na účet ŠADA-SK, s.r.o. akontáciu vo výške 10%  celkovej ceny práce
  • splatnosť jednotlivých splátok je vždy k poslednému dňu v príslušnom kalendárnom mesiaci podľa platného a odsúhlaseného splátkového kalendára
  • výška prvej splátky je  20% z celkovej ceny po odrátaní uhradenej akontácie a platí sa do 15 dní od odovzdania staveniska
  • v prípade nedodržania termínu splátky určeného spoločnosťou ŠADA-SK, s.r.o. pre jednotlivé splátky alebo zaplatením nižšej sumy jednotlivých splátok, stáva sa splatným celý dlh, pričom povolený splátkový kalendár sa stáva neplatným a ŠADA-SK, s.r.o. môže pristúpiť k vymáhaniu svojej pohľadávky
  • pri úhrade 10% akontácie bude výška splátok rozdelená do maximálne 4 mesačných splátok